1. นักเรียนบอกความหมายและความสำคัญของอาหารและโภชนาการได้

2. นักเรียนอธิบายการเลือกอาหารที่บริโภคอย่างถูกหลักโภชนาการ